FoU-stiftelsen for Namdalen

(stiftet 7. september 2020)


1. Navn

Stiftelsens navn er FoU-stiftelsen for Namdal.

2. Formål

Stiftelsen har et allmennyttig formål.

Forvaltning av stiftelsens midler skal støtte opp om og bidra økonomisk til utvikling av universitetstilbudet i Namsos til beste for Namdalen. Prioriterte områder er forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til regional utvikling/nyskaping i Namdalen, og som bedrer levekår og tjenestetilbud. Stiftelsen skal ikke drive næringsaktivitet, og har ikke erverv til formål.

Stiftelsen kan yte midler til følgende:

 • Rekrutteringsstillinger/ forskningsprosjekter knyttet til Campus Namdal
 • Utarbeidelse av konsortieavtaler for doktorgradsarbeider ved Campus Namdal
 • Opprettelse av et utviklings- og kunnskapssenter ved Campus Namdal
 • Forskningsstillinger (eks. Professor II – stillinger) knyttet til Campus Namdal
 • Utarbeidelse av nye studieretninger ved Campus Namdal.
 • Reisestipend i forbindelse med internasjonale forskningskonferanser.

3. Grunnkapital

Grunnkapitalen i stiftelsen er ved stiftelsestidspunktet kr 100 000.

Stiftelsens mål er å øke grunnkapitalen til minimum 20 millioner innen en treårsperiode.

Eventuelle årlige overskudd tilføres stiftelsens egenkapital.

4. Inntekter

Stiftelsen kan tilføres midler fra private eller fra offentlige organer.

Tilførte midler stilles til fri disposisjon i henhold til stiftelsens vedtekter dersom vedkommende bidragsyter ikke krever at tilførte midler skal øremerkes spesielle formål knyttet til Campus Namdal.

5. Styret, godtgjørelser til styrets medlemmer

Styret i stiftelsen skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret foreslår supplering av sin sammensetning i samsvar med følgende føringer:  

To medlemmer og en varamedlem foreslås av interesseorganisasjonene for næringslivet i Namdalen, en av disse styremedlemmene skal velges som leder av styret

To medlemmer og en varamedlem foreslås av Namdal regionråd, en av disse styremedlemmene skal velges som nestleder av styret.

En medlem og et personlig varamedlem foreslås blant universitetets ansatte ved Campus Namdal.

Virketid i styret er inntil fire år.  

Halvparten av styremedlemmer fra Namdal regionråd og fra interesseorganisasjonene for næringslivet i Namdalen velges hvert annet år.

Fasthonorar for leder i styre: Satser følger gjeldende satser for leder i kontrollutvalg i Namsos kommune

Møtegodtgjørelser for alle medlemmene i styret: Satser følger gjeldende satser for formannskapsmedlemmer i Namsos kommune.

6. Kontrollutvalg, godtgjørelser til medlemmer av utvalget

Stiftelsen skal ha et kontrollutvalg med fire representanter valgt av interesseorganisasjonene for næringslivet i Namdalen og Namdal regionråd, med to representanter fra hver. Kontrollutvalget skal årlig gjennomgå stiftelsens virksomhet og utarbeide en årlig rapport.  Denne rapporten skal foreligge senest fire måneder etter utløpet av regnskapsåret.  Rapporten skal umiddelbart oversendes den offentlige myndighet som fører tilsyn med stiftelser, styret, Namdal regionråd og næringsforeningene i Namdalen. Styret er pålagt å følge rapportens konklusjoner. Mandatet for kontrollutvalget er nedfelt i et eget dokument.

Mottakere av årlig rapport kan kommentere rapportens innhold. Eventuelle forslag for korrigerende tiltak kan tas inn ved utarbeidelse av desisorrapport i påfølgende år.

Virketid i kontrollutvalg er fire år.

Fasthonorar for leder i kontrollutvalg: Satser følger gjeldende satser for leder i kontrollutvalg i Namsos kommune.

Møtegodtgjørelser for alle medlemmene i desisorutvalg: Satser følger gjeldende satser for formannskapsmedlemmer i Namsos kommune.

7. Stiftelsen øverste organ / godtgjørelser

Styret og kontrollutvalget utgjør stiftelsens øverste organ.

8. Tildeling av midler

Styret tildeler midler til formål i samsvar med stiftelsens vedtekter.  Støtte til ulike tiltak ved Campus Namdal avgjøres etter søknad med to årlige søknadsfrister. Krav til søknad er nedfelt i et eget dokument.

Tildeling skjer i styremøter etter innstilling fra sekretariatet eventuelt med støtte fra et fagutvalg. Det føres protokoll over styrebehandlingen. Styret og kontrollutvalg kan i fellesskap fastsette retningslinjer for tildeling av midler. Mottakere av midler pålegges å avlegge en rapport om anvendelsen av midlene.

Økonomisk støtte kan gis som enkelt bidrag eller som årlig bidrag med tidsbegrensing i inntil tre år.

Dersom det vedtas å støtte et tiltak i mer enn et år, skal vedtaket fattes med forbehold om stiftelsens framtidige økonomiske stilling.  Et slikt vedtak om støtte skal behandles årlig inntil tidsbegrensingen er nådd.

9. Forvaltning

Styret skal forvalte kapitalen på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Styret oppnevner en autorisert revisor for nødvendig kontroll med styrets forretningsførsel.

Revisor skal senest tre måneder etter utløpet av et regnskapsår avgi revisjonsrapport. Rapporten skal oversendes styret og kontrollutvalg i stiftelsen.

Forvaltningsprofil:

 • Økonomisk utvikling av grunnkapitalen skal ha en høy grad av langsiktighet. Styret kan engasjere fondsmegler som får i oppgave å forvalte grunnkapitalen på vegne av styret og stiftelsen.
 • Inntil 60 % av totalkapitalen kan være i en skiftende aksjeportefølje. Plassering av stiftelsens midler i aksjer skal ha en etisk og miljømessig profil.   
 • 10 % av totalkapitalen kan avsettes på en bankkonto med normal rente.
 • Resterende beløp av totalkapitalen kan avsettes i rentefond eller lignende.
 • Gjennomsnittlig årlig uttak av stiftelsens kapital skal begrenses til 10 % av totalkapitalen.  Uttak skal dog ikke være større enn samlet kapitalinntekter i foregående år.

10. Nedleggelse

Ved et eventuelt enstemmig vedtak om nedleggelse av stiftelsen utført av styre og kontrollutvalg  i fellesskap skal alle tilgjengelige midler tilfalle samfunnsnyttige formål i Namdalen.

11. Endring av vedtekter

Endringer av vedtektene i stiftelsen gjøres av styret og kontrollutvalg i fellesskap.

Innkalling til et slikt møte kan enten fortas av styret eller av kontrollutvalget.

Vedtak er kun gyldig ved enstemmighet der alle valgte medlemmer er tilstede. Avstemming med fullmakter er ikke tillatt.

Last ned vedtekter her